Fatma Kamile hanım

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Fatma Kamile Hanım

Fatma Kamile Hanım, 16 Eylül 1835’te Balıkesir’de doğdu. Babası Keşkeçizade Hacı Mehmed Efendi, annesi Hafize Hanım’dır. Fatma Kamile Hanım, sekiz yaşında Kuran’ı hatmetmiş, Tanta (Mısır)’dan Balıkesir’e göç etmiş olan Mehmet adlı bir zattan feraiz (miras hukuku) ve akaid (imanın esasları) dersleri almıştır. Balıkesirli Fahri’den de uzun süre Arapça dersi almış, annesinin delaletiyle Nakşibendi tarikatına girmiştir. Mürşidi Şeyh Mazhar’dır. Tarikata intisabından sonra dünya işleriyle meşgul olmamış, vaktini ibadete ayırmıştır. Şiirleri de bu ibadet çağının mahsulüdür. Manzumelerini genelde geceleri yazar, sabah kendisini ziyarete gelenlere okuyarak dinletir veya başkasına okutarak dinlermiş. Gece söyleyip de yazamadığı şiirlerini ertesi gün hatırlayamazmış. 1917 yılına 82 yaşındayken, Balıkesir’de küçük oğlunun evinde vefat etmiştir.

Fatma Kamile Hanım’ın şiirlerinin büyük çoğunluğu mutasavvıfanedir; ancak aruz veznini iyi kullanamaması nedeniyle şairin tahsilini pek kuvvetli kabul etmemek gerekir. Şair, az sayıdaki aruzlu şiirinde, aruzun Türkçeye uygulanmasındaki zorlukların büyük kısmını yenememiştir. Şiirlerinin çoğu hece ölçüsüyle yazılmıştır. Eserleri Hadiyü’l Cinan (Mevlid) (1888) ve basılmamış olan "Miraciye"’dir.

Kaynakça

  • Bayrı, Mehmed Halil. Balıkesirli Bir Şair. İstanbul: 1935.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar